> Home > Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Conditii noastre Generale de Livrare si Contractare

Livrările şi prestările de servicii se realizează numai pe baza condiţiilor de mai jos, care sunt considerate ca fiind cunoscute şi acceptate de către client o dată cu efectuarea comenzii. Prezentele condiţii se aplică în măsura în care nu există alte înţelegeri scrise care să le modifice. În cazul în care clientul îşi foloseşte proprii termeni şi condiţii este obligat să comunice acest lucru. În cazul în care acest lucru nu este comunicat clientul renunţă automat, la valabilitatea drepturilor  din termenii si condiţiile sale , care nu corespund cu prezentele  condiţii.

1.Pretul

a) Preţurile se consideră, atunci când nu este convenit altfel, plată prin casă, nete de la sucursalele noastre, fără ambalare şi încărcare, ambalarea fiind facturată celui care achiziţionează şi nu poate fi scăzută.

b) Modificări ale preţurilor care  rezultă din creşteri resp. reduceri de preţ alte antefurnizorilor, modificări ale legislaţiei sau modificări ale cursului de schimb valutar ne îndreptăţesc să facem potriviri ale preţurilor.

c) Limita pentru livrări Ex. Works este de EUR 725,--.pentru livrari sub aceasta valoare putem oferi transportul produselor la clientul final, cu perceperea taxei de tansport care este de 1 leu/km.

2. Termen de livrare

a) Termenele de livrare date sunt aproximative, dar nu sunt obligatorii. De aceea noi nu putem fi făcuţi răspunzători din cauza depăşirii termenului de livrare  pentru nici un fel de daune rezultate sau câştig pierdut. Suntem îndreptăţiţi să executăm livrări parţiale şi în avans.

b)  Mărfurile comandate pe "programare" pot fi ridicate cel mult în intervalul a două luni de la data comenzilor. După scurgerea acestui - sau în caz individual mai lung sau mai scurt convenit - termen există dreptul, în funcţie de opţiunea noastră să livrăm marfa sau să fie reziliat contractul şi să fie cerute despăgubiri pentru daunele suferite şi câştigul pierdut.

c) În cazul în care partenerul contractual este un consumator în sensul Legii pentru protecţia contra concedierii, atunci nu  se aplică alineatul a., ci acesta este îndreptăţit, după depăşirea termenului de livrare de 14 zile să iasă din contract. Pentru daune dintr-o eventuală amânare răspundem numai în caz de neglijenţă majoră sau intenţi.

3. Garantie, despagubire

a) Perioada de garanţie este pentru comercianţi în sensul codului comercial şi alte societăţi şase luni. Această perioadă se scurge cu ziua transferului riscului. Comercianţii resp societăţile sunt obligate, în caz de eventuale pierderi ale garanţiei şi renunţare la pretenţii privind despăgubirea, să valorifice imediat şi cu dovezi deficienţele. Apariţia de deficienţe nu îndreptăţeşte - în măsura în care la partenerii contractuali nu este vorba de consumatori în sensul legii pentru protecţia contra concedierii - la reţinerea preţului de cumpărare sau părţi ale acestuia.

b) Garantăm pentru construcţia corespunzătoare, material fără deficienţe şi o bună execuţie a maşinilor livrate noi din fabrică, obligându-ne - cu excluderea altor pretenţii care rezultă din aceasta - să reparăm sau să schimbăm cât mai repede posibil în funcţie de opţiunea nostră toate componentele care pe durata perioadei de garanţie ca urmare a materialului deficitar sau execuţie necorespunzătoare sunt cu deficienţe sau au devenit inutilizabile. Componentele de schimb vor fi puse gratuit la dispoziţia noastră, toate cheltuielile cu transportul sau importul şi timpul de lucru necesar pentru reparaţie trebuie plătite de către partenerul contractual. Pentru deteriorări ca urmare a unei amplasări greşite, manevrare necorespunzătoare sau neglijentă, suprasolicitare sau uzură naturală nu preluăm nici o răspundere resp. garanţie. Exceptate de la garanţie sunt toate agregatele şi piesele, care se uzează natural ca urmare a utilizării lor sau care trebuie înnnoite regulat. Piesele schimbate trebuie trimise fără nici o modificare sau postprelucrare gratuit franco  şi sunt în proprietatea noastră. Prin remedierea unei deficienţe perioada de acordare a garanţiei nu se prelungeşte. Ea se termină şi pentru piesele de schimb şi reparaţiile din garanţie la acelaşi punct ca pentru întreg obiectul livrat. Pentru mărfurile sau părţi ale mărfurilor, pe care le-am comandat de la subcontractanţi, nu răspundem niciodată în sens mai extins ca şi cel în care noi putem avea pretenţii de garanţie vis-a-vis de subcontractantul nostru.

b) Garantăm pentru construcţia corespunzătoare, material fără deficienţe şi o bună execuţie a maşinilor livrate noi din fabrică, obligându-ne - cu excluderea altor pretenţii care rezultă din aceasta - să reparăm sau să schimbăm cât mai repede posibil în funcţie de opţiunea nostră toate componentele care pe durata perioadei de garanţie ca urmare a materialului deficitar sau execuţie necorespunzătoare sunt cu deficienţe sau au devenit inutilizabile. Componentele de schimb vor fi puse gratuit la dispoziţia noastră, toate cheltuielile cu transportul sau importul şi timpul de lucru necesar pentru reparaţie trebuie plătite de către partenerul contractual. Pentru deteriorări ca urmare a unei amplasări greşite, manevrare necorespunzătoare sau neglijentă, suprasolicitare sau uzură naturală nu preluăm nici o răspundere resp. garanţie. Exceptate de la garanţie sunt toate agregatele şi piesele, care se uzează natural ca urmare a utilizării lor sau care trebuie înnnoite regulat. Piesele schimbate trebuie trimise fără nici o modificare sau postprelucrare gratuit franco  şi sunt în proprietatea noastră. Prin remedierea unei deficienţe perioada de acordare a garanţiei nu se prelungeşte. Ea se termină şi pentru piesele de schimb şi reparaţiile din garanţie la acelaşi punct ca pentru întreg obiectul livrat. Pentru mărfurile sau părţi ale mărfurilor, pe care le-am comandat de la subcontractanţi, nu răspundem niciodată în sens mai extins ca şi cel în care noi putem avea pretenţii de garanţie vis-a-vis de subcontractantul nostru.

c) Garanţia se pierde:

1. atunci când au avut loc intervenţii sau modificări  la marfa livrată de noi, de către terţi fără acordul nostru scris,

2. atunci când nu s-au respectat condiţiile de plată; o amânare nu schimbă nimic la pierderea pretenţiilor privind garanţia,

3. atunci când cumpărătorul nu respectă normele pentru tratarea (manevrarea) obiectului achiziţionat (instrucţiunile de utilizare) şi în mod deosebit nu permite executarea verificărilor prevăzute în mod corespunzător.

d) Pentru despăgubirea câştigului pierdut nu suntem în nici un caz obligaţi, suntem obligaţi la alte despăgubiri numai atunci când daunele au fost cauzate de către noi intenţionat sau din grave neglijenţe.

e) La maşinile de ocazie garanţia este exclusă.

4. Returnari, preschimbare

a) Se pot schimba numai unităţi de ambalare complete ca şi mărfuri în stare de funcţionare impecabilă şi numai la prezentarea certificatului de livrare resp. facturii. Taxa de manipulare se va calcula în funcţie de cheltuieli. Pentru comenzi speciale nu există nici un drept de restituire.

b) Pentru facturi care trebuie transcrise se facturează EUR 5,-- per act justificativ.

5. Plata

a) Plata preţului de achiziţie trebuie să se facă conform înţelegerii sau aşa cum este trecut în factură.

b) La depăşirea termenelor de plată se aplică penalităţile de întârziere aşa cum s-a convenit. Costurile de somaţie  trebuie plătite cu EUR 5,-- pentru prima somaţie şi cu EUR 10,-- pentru fiecare somaţie următoare. În caz de amânare a plăţii suntem îndreptăţiţi să amânăm îndeplinirea altor obligaţii până la efectuarea plăţilor restante.

c) În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată, atunci devine scadentă întreaga sumă rest de plată, chiar în măsura în care rulează bilete la ordin cu o scadenţă mai târzie. Convenţii cu privire la plăţi parţiale au numai atâta timp valabilitate, cât clientul îşi ţine cu punctualitate termenele de plată.

6. Compensarea

 Compensarea contra pretenţiilor noastre nu este permisă niciodată şi sub nici o formă. În cazul în care clientul este consumator în sensul legii privind protecţia contra concedierii, o compensare cu contracerinţe este permisă numai în măsura în care acestea stau în strânsă legătură legală cu obligaţia sa, au fost stabilite de un tribunal, au fost recunoscute de către noi respectiv în caz de incapacitate de plată a societăţii.

7. Retinerea titlului de proprietate

a) Toate mărfurile livrate  rămân în proprietatea noastră până la achitarea completă a preţului de achiziţie, dobânzilor şi tuturor costurilor care rezultă din amânări, în cazul biletelor la ordin până la încasarea acestora. De aceea clientul nu este îndreptăţit, să transfere marfa la terţi înainte de transferul de proprietate, să o amaneteze, să o ofere ca şi garanţie sau să o transfere în orice alt mod. El are obligaţia  să comunice în scris şi cu dovezi nemijlocit o deteriorare a mărfilor cumpărate, o amanetare a acesteia sau un transfer a acestora şi să întreprindă el însuşi totul pentru a se evita alte daune.

b) În măsura în care clientul înstrănează marfa care se află sub incidenţa dreptului de reţinere a proprietăţii în cadrul funcţionării comerciale uzuale, cesionează irevocabil către terţi odată cu comanda toate obligaţiile şi drepturile suplimentare ce rezultă din astfel de afaceri. La cerere clientul trebuie să ne comunice toate datele necesare pentru valorificarea pretenţiei noastre cu privire la debitor şi să-i facă cunoscută acestuia cesionarea irevocabilă a obligaţiilor. Clientul este îndreptăţit şi are abligaţia de retragere a creanţelor din vânzarea în continuare, atâta timp cât noi nu facem uz de dreptul care ni se cuvine a perceperii directe. Noi suntem de asemenea îndreptăţiţi în caz de amânare a plăţii, să ridicăm marfa rezervată la suspendarea plăţii care este de aşteptat sau orice alt raport neconcordant cu contractul.  Cu această ocazie trebuie să le fie permis accesul colaboratorilor noştri în birouri pe durata programului de lucru şi fără anunţare în prealabil.

8. Retragere de la contract

a) Solvabilitatea clientului este condiţia necesară pentru fiecare livrare. În cazul în care se fac cunoscute după încheierea contractului informaţii negative cu privire la situaţia financiară a clientului, suntem în funcţie de aprecierea noastră îndreptăţiţi, să cerem fie plata imediată sau asigurare bancară corespunzătoare a întregii contravalori sau să reziliem contractul.

b) O stornare a contractului de către client, este în măsura în care nu există nici un motiv de rezilere legal, permisă numai cu acordul nostru scris. În acest caz suntem îndreptăţiţi să cerem 15% din suma preţului de achiziţie ca şi penalizare contractuală. Pentru această penalizare contractuală este exclus dreptul de reducere judiciar, cu excepţia cazului în care clientul este consumator conform cu legea privind protecţia contra concedierii.

c) În cazul comenzilor la distanţă ( de ex. internet), clientul este îndreptăţit, în măsura în care este consumator conform cu legea privind protecţia contra concedierii, în decurs de 7 zile de la recepţia mărfii să rezilieze în scris contractul.

9. Legislatia in vigoare, instanta competenta

a) Se exclude de comun acord utilizarea Convenţiei referitoare la contracte de vânzare internaţională de mărfuri. Eventuale litigii care s-ar putea ivi în legătura cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente. Părţile contractante sunt obligate ca în termen de 5 (cinci) zile să comunice reciproc orice modificare privind contul bancar, denumirea societăţii, sediul şi/sau orice alte elemente ce ar putea influenţa derularea contractului.

b)Se convine ca si tribunal competent tribunalul Satu Mare

c) Modificări sau completări ale acestor condiţii de livrare şi comerciale necesită o formă scrisă. Chiar şi o derogare de la această cerinţă de formă necesită o formă scrisă. Înţelegeri verbale suplimentare nu au nici o valoare.

d) În cazul în care prevederi individuale ale prezentelor condiţii nu se aplică legal sau devin invalide, valabilitatea celorlalte prevederi rămâne neatinsă.

 

Catalog lorencic

Catalog online pentru descărcare sau consultare

Vizualizare catalog

Consiliere competentă

Vă stăm la dispoziție în locație cu plăcere

Locații

Serviciu de închiriere Lorencic

Închiriați aparate Lorencic la serviciul nostru de închiriere

Aparate închiriate

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen